Om oss

Fryshuset har fått uppdraget att bedriva öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar av Skärholmens Stadsdelsförvaltning. Den öppna verksamheten bedrivs på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och Ungdomens Hus i Skärholmen, Bredäng, Vårberg och Sätra.

All verksamhet genomsyras av Fryshuset vision:

”Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen”

Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och hitta gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen.

 

År 2013 valde stadsdelen att lägga ut verksamheten för upphandling och Fryshuset var den aktör som vann upphandlingen och fick uppdraget att från och med den 15 november 2013 driva:

3 Parklekar
4 Mötesplatser
2 Träffpunkter
1 Ungdomens hus

Avtalet mellan Fryshuset och stadsdelsförvaltningen löper på 2 år, med möjlighet till förlängning 2+2 år.

 


 

Så här jobbar vi

Främjande
All verksamhet vi bedriver utgår från ett främjande perspektiv där vårt fokus ligger på att jobba med insatser som ska främja ungas delaktighet, självkänsla och empowerment. Där det handlar om att unga stöd och handledning så att de via egna insatser kan skapa en meningsfull fritid där de själva och andra kan få utöva sin passion.

Främjande eller förebyggande? Ett främjande perspektiv är ett samlat förhållningssätt där man satsar på insatser som innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå positiva vinster. Främjande insatser riktar sig till alla. Förebyggande arbete kan också rikta sig till alla men har ett specifikt problemområde i fokus. I stället för att tala om vad vi vill förhindra så har vi fokus på vad vi är för och vill skapa.

Inflytande och demokrati
Arbetet med barn och ungdomars inflytande är en stor och viktig del i en fritidsledares uppdrag. Vi har fantastiska möjligheter att i den öppna verksamheten uppmuntra, stödja och lära unga hur de kan göra sin röst hörd och påverka sin egen vardag.

  • Vi arbetar utifrån ett handledande perspektiv. Där fritidsledarens roll är stödja och hjälpa besökaren att själv komma fram till lösningar och förslag istället för att leverera färdiga svar.
  • Unga ska ges möjlighet att vara med och skapa verksamhet för sig själv och andra.
  • Ungas inflytande ska vara på riktigt och deras åsikter är viktigt och ska respekteras.
  • Det är fritidsledarnas ansvar att säkerställa att det skapas forum för ungas inflytande i verksamheten, så som: stormöten, ungdomsråd, styrelser, ungdomsföreningar, frågelådor, enkäter med mera.
  • Allt deltagande i verksamheten är frivilligt, så också om man vill ha inflytande.
  • Allas åsikter är viktiga och alla har rätt att bli lyssnade till. Det betyder dock inte att man alltid får som man vill.

Jämställdhet
När du besöker en av våra verksamheter har Du rätt att bli sedd utifrån vem du är och du ska känna dig fri att göra dina val utefter dina intressen. Inte utifrån vad som förväntas av dig på grund av ditt kön. Vi arbetar ständigt för att alla besökare ska ha samma möjligheter och utrymme i vår verksamhet.

Under 2014 startar vi en kartläggning av verksamheten där vi ser över flickor och pojkars möjligheter och utrymme i verksamheten. Arbetet syftar till att ge oss kunskap om vilka områden i verksamheten vi behöver se över för att få en verksamhet som ger både flickor och pojkar samma möjligheter till en bra fritid.

Målet är att verksamhetens resurser i form av tid, satsningar, innehåll och fördelning av ekonomiska medel ska vara fördelade lika mellan könen.

Normer
I alla tider har det funnits olika normer för vad vi under en viss tid i historien anser vara normal och vad vi anser vara mindre normalt. Det är många olika faktorer som styr vad det är vi anser är normer. Det finns normer för vad som anser normalt för olika kön, för olika åldrar, för vem man kan välja som sin partner, hur du ska vara som vuxen, vad som anses som “svenskt” osv. Normer styr oss, ibland medvetet och andra gånger omedvetet. En norm kan vara positiv och en norm kan vara negativ eller begränsande.

De normer som råder och de handlingar som sker i en verksamhet får alltid konsekvenser. Ibland positiva, ibland negativa. Alla besökare upplever inte och märker förmodligen inte av normerna på samma sätt.

Varför vill vi jobba med normer? Det räcker att en enda besökare upplever sig kränkt, exkluderad eller på något annat sätt far illa i verksamheten  för att det ska vara skäl nog att jobba aktivt med att utmana normer.

Hur tänker vi göra? Under 2014-15 startar vi upp ett arbete som handlar om att börja identifiera vilka normer som råder i våra olika verksamheter. För att därefter se över vilka normer vi behöver utmana och hurvi ska utmana dem.

Målet är en verksamhet där barn och ungdomar känner sig välkomna oavsett vem de är och där de får en chans att upptäcka och utöva sin passion.

Verksamhet med bredd
Vi ska erbjuda en bred fritidsverksamhet som attraherar många. Särskilt fokus ska läggas på riktad verksamhet till funktionsnedsatta ungdomar, flickor, äldre ungdomar 16-19 år och unga föräldrar. Vi ska ha en mångfald av olika fritidsaktiviteter och vi ska våga prova nya aktiviteter. För att lyckas med detta lägger vi stort fokus på att samverka med andra aktörer.

Trivselenkät
Det är viktigt för oss att veta hur du som ungdom trivs och upplever att det är att besöka våra mötesplatser. Därför genomför vi varje år, på våren, en enkät där vi ställer frågor om hur du upplever bemötande, trygghet, delaktighet, inflytande med mera. Allt är givetvis anonymt.

Resultat Trivselenkät 2014

Resultat Trivselenkät 2015

Resultat Trivselenkät 2016

Resultat Trivselenkät 2017

Resultat Trivselenkät 2018

Drogfritt
All verksamhet som bedrivs av Fryshuset i Skärholmen är tobak-, alkohol- drogfri.

 


 

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor eller att besöka oss i Skärholmen. Vi sitter på 2:a hemmet/Ungdomens Hus, Bredholmstorget 12-14, 127 48 Skärholmen.

Kent Lindgren
Verksamhetschef Ungdomskultur Fryshuset Skärholmen
E-post: kent.lindgren@fryshuset.se

Kristofer Johansson
Kommunikatör
E-post: kristofer.johansson@fryshuset.se

George Zegbhi
Bitr. Verksamhetschef Ungdomskultur Fryshuset Skärholmen
E-post: george.zegbhi@fryshuset.se

Cecilia Palmgren
Verksamhetsutvecklare
E-post: cecilia.palmgren@fryshuset.se

 

Mer information om Fryshusets övriga verksamheter hittar du på: www.fryshuset.se

Bokning av lokaler sker endast via e-post
Lokalbokningen: lokalbokningskarholmen@fryshuset.se