För dig som är förälder

Att besöka våra mötesplatser

Vårt uppdrag I Skärholmen är att skapa attraktiva och kreativa mötesplatser för barn och ungdomar där de på sin fritid kan utveckla sig själv och sina intressen. Här finns trygga vuxna som ser, bekräftar, peppar och möjliggör för unga att påverka sin egen fritid. Som förälder kan du alltid vara trygg med att det finns vuxna som ser och hör ditt barn/ungdom när de besöker någon av våra verksamheter.

Vilka är vi som jobbar i Skärholmen?

På samtliga mötesplatser, från parklekar till Ungdomens hus, jobbar pedagoger, fritidsledare och ungdomsledare med lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar i öppen ungdomsverksamhet.

Trivsel och trygghet

För oss är det viktigt att alla som besöker våra verksamheter känner sig välkomna och trygga i våra lokaler. Därför jobbar vi mycket med att alla ska bli bemötta med värme och respekt. Besökarna är med och sätter tydliga trivselregler i verksamheten som handlar om hur vi ska vara mot varandra för att det ska bli ett klimat där alla mår bra och ingen blir utsatt eller kränkt.

Tobak-, alkohol- och drogfritt

All vår verksamhet är helt fri från tobak, alkohol och droger. Om en ungdom besöker oss påverkad av alkohol eller droger kommer vi att ta ett samtal med personen samtidigt som vi kontaktar vårdnadshavare samt socialtjänsten. Vid behov kontaktar vi även polisen.

Då vi gärna vill ha en aktiv kontakt och dialog med dig som förälder så tar vi gärna emot dina kontaktuppgifter. Du är ALLTID välkommen att besöka oss eller kontakta oss via telefon om du har frågor eller funderingar kring vår verksamhet.

En verksamhet för alla

Hos oss ska ingen behöva bli utsatt eller kränkt på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Därför jobbar vi ständigt med att utveckla både verksamhet och personal så att vi har en verksamhet där alla blir respekterade och där alla har samma möjligheter rättigheter och skyldigheter.

Vad är Fryshuset?

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 50-tal olika verksamheter inom områdena; Skola, passionerade intressen, sociala perspektiv, utbildning och arbetsmarknad.

Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.

Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Varje månad möter vi unga inom ett 50-tal olika verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. I denna smältdegel av verksamheter och möten finns en oändlig potential för unga människor att växa och utvecklas, oavsett bakgrund. Genom att möta och satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Kontakt

Kontakt uppgifter till ledningen hittar du under rubriken: Kontakt. För kontaktuppgifter till personal på de olika mötesplatserna hittar du under respektive rubrik: Parklek, Mötesplats, Träffpunkt och Ungdomens hus.